Begäran om rättelse eller omprövning av betygsbeslut

 • Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan en student begära att få sitt betyg omprövat. 

  Omprövning bör begäras så snart som möjligt. Det finns ingen tidsbegränsning för att begära omprövning av betyg men begäran kan bli svårare att pröva ju längre tiden går.

  Rättelse
  Ett betygsbeslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av examinatorn, 6 kap. 23 § högskoleförordningen och 36 § förvaltningslagen.

  Omprövning/ändring av beslut 
  Anser en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks, 6 kap. 24 § högskoleförordningen. 

  Det innebär att: 
  • Omprövning av betyget görs av examinator om studenten framför nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt, till exempel felaktig beräkning av poäng eller om examinator glömt att poängsätta en fråga.
  • Examinator snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Det handlar inte om "omrättning" eller "ombedömning" av redan bedömda svar.
  • Endast examinator kan ompröva betygsbeslutet.

  Motivering 
  En begäran om omprövning av betygsbeslut ska motiveras utförligt med hänsyn till betygskriterier eller förväntade studieresultat alternativt rättningsmall om sådan finns. Följande exempel på motiveringar anses vanligtvis INTE tillräckliga för en ändring av betygsbeslut.

  1. "Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag ska få lika många poäng för vi har svarat ungefär likadant"
  2. "Jag ligger nära gränsen för G eller VG, kan du se om du kan hitta några fler poäng?"
  3. "Jag tycker att jag borde få fler poäng på fråga X"
  4. "Jag är missnöjd med mitt betyg och vill att examinator går igenom min tentamen en gång till.


 • Uppgift om examination

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Jag har genomfört tentamen:
 • Min begäran gäller:

 • Min begäran gäller uppgifter nedan. Klicka på "Lägg till ny" för fler uppgifter.


  • För att högskolan ska kunna pröva din begäran måste vi få tillgång till din tentamen

   • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

    Om du vill kommunicera med oss ange ärendenumret i bekräftelsen.