Ansökan om byte av examinator

 • Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen har en student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.


  • Observera att byte av examinator inte innebär en förnyad bedömning av redan utfört och examinerat prov. Student som får byte av examinator beviljat ska delta och skriva samma tentamen vid nästa provtillfälle tillsammans med övriga studenter på kursen eller vid provtillfälle som kursansvarig lärare anvisat.  
  • Bestämmelsen i 6 kap. 22 § högskoleförordningen ger bara rätt till byte av examinator, dvs. den lärare som högskolan har utsett till att fatta beslut om betyget. Däremot ger bestämmelsen inte någon rätt till byte av andra lärare som deltar i examinationsprocessen, t.ex. de som i praktiken rättar olika provfrågor eller genomför ett kliniskt prov. Beslutad examinator i din kurs framgår av Ladok.
  • Om byte beviljas gäller ny examinator från och med nästa examinationstillfälle och tillsvidare. 

 • Jag har underkänts två gånger på samma examinerande moment enligt nedan och önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle enligt (HF 6 kap 22 §)

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

  Om du vill kommunicera med oss ange ärendenumret i bekräftelsen.