Ansökan om dispens från behörighetsvillkor för tillträde till kurs inom program

 • Om du inte uppfyller de formella behörighetsvillkoren för en kurs men anser att du har motsvarande kunskaper har du möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkor (dispens) Bestämmelserna om undantag från behörighetsvillkor finns i högskoleförordningen 7 kap. 3 §

  Observera! Ansökan ska ha inkommit till högskolan senast två veckor innan kursen du söker tillträde till startar.

  Dispens 
  På Högskolan Kristianstad finns i vissa fall behörighetsvillkor till kurser inom ett utbildningsprogram. Vilka behörighetsvillkor som ställs för att du ska få påbörja en kurs eller en viss termin inom ett utbildningsprogram framgår av kursplanen för respektive kurs. Bestämmelserna om behörighet syftar till att säkerställa att du som student har kunskapsmässiga förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen. 

  Motsvarande kunskaper
  Om du inte uppfyller de formella behörighetsvillkoren kan du i vissa särskilda fall ändå anses uppfylla behörighetskraven och därmed ha kunskapsmässiga förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen om du kan styrka att du har motsvarande kunskaper förvärvade antingen genom utbildning på annat lärosäte, yrkeserfarenhet eller någon annan relevant omständighet.

  Prövning av ansökan
  Vid prövningen görs en helhetsbedömning av de meriter och omständigheter som kan anses kompensera den bristande behörigheten. Utgångspunkten är att behörighetsvillkoren är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig kursen och mot den bakgrunden råder det en restriktiv hållning vid prövning av om undantag kan beviljas.


 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Jag styrker mina motsvarande kunskaper och bifogar följande intyg:

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
  • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

   Om du vill kommunicera med oss ange ärendenumret i bekräftelsen.